قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاهها، باستحضار میرساند ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه ذیل نسبت به پرداخت بدهی خوابگاهی خود

اقدام نمایند.

 

https://golestan.birjand.ac.ir/Univ/Notifications/Eskan/3962/3962.jpg