قابل توجه کلیه متقاضیان وام های تحصیلی و شهریه
 
آن دسته از دانشجویانی که دارای تعهد محضری بوده و در مهلت مقرر نسبت به ثبت وام دانشجویی خوددر پرتال دانشجویی صندوق رفاه
 
 اقدام ننموده اند صرفاً تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 24 بهمن ماه 95 می توانند با مراجعه حضوری به اداره رفاه دانشجویان
 
نسبت به ثبت وام خود اقدام نمایند.