قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام ضروری ویژه دکتری


با توجه به بخشنامه جدید صادره از صندوق رفاه دانشجویان ، متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به وب سایت http://www.swf.ir ویا مراجعه به انتشارات دانشگاه نسبت به دریافت فرم مربوطه اقدام و پس از تکمیل آن جهت تحویل فرم به اداره دبیرخانه معاونت دانشجویی مستقر در سازمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.
بدیهی است با توجه به تعطیلی مردادماه دانشگاه و عدم امکان ارتباط با دانشجویان متقاضی، هرگونه مشکل در فرم های مربوطه به عهده خود دانشجویان می باشد.لذا خواهشمنداست نهایت دقت در تکمیل فرم مربوطه راداشته باشند.به فرم های مخدوش و یا ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آخرین مهلت جهت تحویل فرم مربوطه تا پایان وقت اداری چهارشنبه 11 مردادماه خواهد بود.
لینک دریافت فرم درخواست وام ضروری ویژه دکتری

                                                                                                                                                                              اداره رفاه دانشجویان