قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام های صندوق رفاه ( تحصیلی و ضروری ویژه دکتری- ضروری سایر مقاطع)

پیرو دستورالعمل جدید صندوق رفاه مبنی بر آغاز مرحله جدید وام های صندوق رفاه ، ثبت نام به شرح ذیل آغاز می گردد

* وام ویژه دکتری ( سه ماهه بهار) صندوق رفاه و بانک توسعه تعاون از تاریخ یکم خرداد ماه لغایت دهم خرداد ماه

* وام ضروری ویژه دکتری یکم لغایت دهم خرداد ماه ( صرفاً ورودیهای 95 و ماقبل آن)

* وام ضروری سایر مقاطع یکم لغایت دهم خرداد ماه

دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری می بایست نسبت به تحویل فرم شماره یک و دو به کارشناس مربوطه مستقر در اداره رفاه دانشجویان اقدام نمایند.

دانشجویان متقاضی وام ضروری ویژه دکتری می بایست نسبت به تحویل فرم مربوطه به همراه مدارک مربوطه به کارشناس مربوطه مستقر در اداره رفاه دانشجویان اقدام نمایند

دانشجویان متقاضی وام ضروری سایر مقاطع می بایست نسبت به تحویل مدارک مربوطه به کارشناس مربوطه مستقر در اداره رفاه دانشجویان اقدام نمایند.

فرم شماره یک مربوط به بانک توسعه تعاون

فرم شماره دو مربوط به بانک توسعه تعاون

********************************

فرم شماره یک مربوط به وام تحصیلی ویژه دکتری ( صندوق رفاه)

فرم شماره دو مربوط به وام تحصیلی ویژه دکتری ( صندوق رفاه )

********************************

فرم درخواست وام ضروری ویژه دکتری

امور مربوط به دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی در پردیس امیراباد ( خانم توکلی ) انجام میگیرد.