قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری

پیرو ابلاغ بخشنامه جدید صندوق رفاه وزارت علوم مبنی بر ثبت نام از دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری ، متقاضیان می توانند پس از تکمیل فرم های شماره

1 و2 نسبت به تحویل مدارک مربوطه ( حداکثر تا تاریخ یکشنبه 4 تیر ماه 96 ) به کارشناس مستقر در اداره رفاه دانشجویان  اقدام نمایند. بدیهی است به

درخواست های تحویلی پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد

 

دریافت فرم شماره 1 و دو و بخشنامه مربوط به وام ویژه دکتری 

اصلاحیه بخشنامه (جدید)