bimeh p1بیمه حوادث دانشجویی: کلیه دانشجویان (شبانه و روزانه) تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند.

مدارک لازم برای دریافت هزینه های پزشکی:

الف -هزینه پزشکی:
• گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
• گواهی تایید پزشک معالج همراه با اصل کلیه صورت حساب های پزشکی با تایید مراجع پزشکی
• رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه حادثه دیده
• رونوشت برابر اصل کارت ملی حادثه دیده
• رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی حادثه دیده
ب-در صورت نقص عضو کلی و جزئی:
• گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
• گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو
• رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه حادثه دیده
• رونوشت برابر اصل کارت ملی حادثه دیده
• رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی حادثه دیده

ج- در صورت فوت
• اصل یا رونوشت برابر اصل گواهی فوت، صادره از طرف ثبت احوال.
• گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.
• گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
• رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه متوفی
• رونوشت برابر اصل کارت ملی متوفی
• رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی متوفی