رئیس اداره خوابگاه ها

معرفی اداره امور خوابگاه ها

khabgah p1مدیریت امور خوابگاه های دانشگاه بیرجند در راستای اهداف کلی در ارتباط با سند چشم انداز دانشگاه و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در زمینه سازی شکوفایی استعدادهای درخشان و کارآفرین ، ارتقاء کیفی فضای مناسب رشد و بالندگی علیرغم کلیه چالشهای مالی و سازمانی پیش رو سعی در پیشبرد اهداف یاد شده نموده است.اين اداره با توجه به شرح وظايف سازماني خود، مسئول اسکان دانشجويان متقاضي واجد شرايط دانشگاه براساس مقررات و آيين نامه هاي مربوطه است.
بديهي است در راستاي تامين نياز مسکن دانشجويان غير بومي ،اهتمام به توسعه کمي و کيفي خوابگاه هاي تحت پوشش ، اين اداره سعي نموده است بسترهاي لازم براي تامين اسایش و بهداشت رواني با توجه به نيازهاي معيشتي در ابعاد گوناگون دانشجويان ساکن در خوابگاه ها را فراهم نمايد. احترام به شخصيت دانشجو و تکريم انساني آنها، اهميت دادن به ويژگي هاي فردي ، شخصيتي ، قومي و فرهنگي و ايجاد و برقراري تعامل و تشريک مساعي با ايشان در رفع مشکلات رفاهي و معيشتي همواره در سرلوحه کار اين مديريت قرار دارد.

اداره امورخوابگاههای دانشگاه بیرجند مستقردرحوزه معاونت دانشجویی (پردیس شوکت آباد) درجهت اسکان دانشجویان دختر و پسر متقاضی و واجد شرایط درخوابگاههای ملکی فعالیت می نماید.
خوابگاههای دانشگاه باتوجه به پراکندگی مجموعه های آموزشی دانشگاه درفضاهای متفاوت وباشرایط متفاوت می باشد.

شرح وظایف

1- اداره كليه امور خوابگاه‌هاي دانشجويي
2 - نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات خوابگاهي
3- نظارت بر حسن اجراي انجام وظايف سازماني محوله
4- تلاش براي ارتقاي توسعه‌كمي و كيفي خوابگاه‌ها
5- تلاش براي جلب مشاركت دانشجويان خوابگاهي و استفاده از نقطه نظرات آنان در تدوين برنامه هاي مورد نظر
6- تلاش براي ايجاد و برقراري تعامل مطلوب با دانشجويان و خانواده ايشان
7- انجام هماهنگي به منظور جلب مشاركتهاي مردمي و نهادهاي فراسازماني به منظور جذب اعتبارات و امكانات مورد نياز
8- انجام هماهنگي با ساير واحد هاي سازماني براي تلطيف فضاي خوابگاهي
9- تلاش براي ارتقاي فرهنگ زندگي جمعی در خوابگاه
10- انجام هماهنگي و اقدامات لازم براي ارتقاي مهارت هاي شغلي كاركنان
11- انجام ماموريت هاي محوله بنابه تشخيص معاون دانشجويي دانشگاه
12- ایجاد زمینه مناسب واگذاری خوابگاه به بخش خصوصی

لیست خوابگاههای ملکی دانشگاه
مجموعه خوابگاهی صدف مستقردرپردیس شوکت آباد مخصوص خواهران شامل (صدف یک- صدف دو- صدف سه- ریحانه )
مجموعه خوابگاهی سرو مستقردرپردیس شوکت آباد مخصوص برادران شامل (سرو یک –سرو دو – سرو سه )
مجموعه خوابگاهی گلستان مستقردرپردیس امیرآباد مخصوص خواهران شامل (گلستان یک و گلستان دو )
خوابگاه امیر مستقردرپردیس امیراباد مخصوص برادران
خوابگاه ابوذرمستقردرسطح شهربیرجند مخصوص برادران
خوابگاه توحید مستقردرسطح شهر بیرجند مخصوص خواهران

08 دی
آیین نامه خوابگاه های دانشجویی