کارشناس خدمات دانشجویی - تسویه حساب خوابگاهها سمیه آرمان مقدم
تصویر
05632202125 05632202125
05632202125
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
پذیرش درمانگاه طلعت آسیابان
تصویر
05632202066 05632202301-430
درمانگاه فرهیختگان مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
کارشناس خدمات دانشجویی دانشکده های علوم، علوم ریاضی و آمار و مهندسی مهری ابراهیمی
تصویر
05632202116 05632202116
05632202116
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
کارشناس شهلا احمدی
05632202066 05632202301-427
ahmadi_sh_2000[at]yahoo.com
مرکز مشاوره مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
انباردار حسین امینی نسب
تصویر
سالن ورزشی فجر مدیریت تربیت بدنی
کارشناس اتوماسیون تغذیه زهرا انجیری
تصویر
05632202477 05632202477-413
05632202477
اداره تغذیه و سلف سرویس مدیریت دانشجویی
حسابداری محمود اکرمی
تصویر
05632202049 05632202049-254
05632202049
سازمان مرکزی
کمیسیون مواردخاص بتول می خوش
056322202040 056322202040-256
056322202040
سازمان مرکزی
متصدی امور دفتری امین برفی شوکت آباد
تصویر
05632202124 05632202301 - 570
Amin.barfi[at]yahoo.com 05632202124
سالن ورزشی فجر مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
خدمات جواد بهادرزهی
05632202301 - 646
سالن های ورزشی مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
کارشناس امور دانشجویان مریم توکلی اناران
05632254041 - 267
مدیریت دانشجویی دانشکده کشاورزی مدیریت دانشجویی
خدمات غلامحسین جعفری
تصویر
05632202301 - 302
مجتمع آبی میلاد مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
مدیر مجتمع سید مصظفی جلیلی
تصویر
05632202526 302
omid_r2009[at]yahoo.com 05632202124
مجتمع آبی میلاد مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
تاسیسات مجتمع محمدعلی جهدی
05632202301 - 302
مجتمع آبی میلاد مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
معاون تربیت بدنی زهره حسن پور فرد
تصویر
05632202167 422
zhpfard[at]yahoo.com 05632202124
سالن ورزشی فجر مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
بایگانی علیرضا حقیقی راد
تصویر
05632202125
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
کارشناس خدمات دانشجویی، صندوق قرض الحسنه شهید مطهری سید حامد حمیدزاده
تصویر
05632202125 05632202125
Hamed.hamidzadeh[at]gmail.com 05632202125
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
واحد پشتیبانی علی حیدری
تصویر
05632200301 - 389
اداره امور خوابگاهها مدیریت دانشجویی
کارشناس مسئول خدمات دانشجویی، صدور دفترجه اقساط و تسویه حساب دانشجویی فاطمه زهرا خراشادی زاده
تصویر
05632202125 05632202125
05632202125
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
کارشناس خدمات دانشجویی دانشکده های علوم ورزشی، هنر، علوم تربیتی و ادبیات، مهندسی برق و کامپیوتر حسن خراشادی زاده
تصویر
05632202116 05632202116
05632202116
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
ناجی غریق رامین رحمانپور
تصویر
05632202526 05632202301 - 302
Ramin7918[at]yahoo.com 05632202124
مجتمع آبی میلاد مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
مشاور فاطمه رحیم آبادی
تصویر
05632202066 05632202301-427
مرکز مشاوره مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مسئول هماهنگی مرکز و مددکار نصرت رضایی
تصویر
05632202066 05632202301-427
مرکز مشاوره مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مسئول اماکن و تجهیزات ورزشی مهدی ریحانی
تصویر
05632202167 05632202301 - 569
Reyhanimahdi[at]birjand.ac.ir 05632202124
سالن ورزشی فجر مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
پرستار فاطمه زنده دل
تصویر
05632202066 05632202301-430
zendehdelf[at]gmail.com
درمانگاه فرهیختگان مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
خدمات حسین سبزبان
05632202301 - 646
سالن های ورزشی مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
امور خوابگاههای برادران سجاد سرزهی
تصویر
05632202122 05632202122-300
05632202122
اداره امور خوابگاهها مدیریت دانشجویی
خدمات رضا شرفی
05632202301 - 646
سالن های ورزشی مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
مشاور هادی صمدیه
تصویر
05632202066 05632202301-427
hadisamadieh14[at]gmail.com
مرکز مشاوره مرکزی مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
پزشک رویا عقیلی
تصویر
05632202066
roaghili[at]yahoo.com
درمانگاه فرهیختگان مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
خدمات مهدی علی آبادی
05632202301 - 646
سالن های ورزشی مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
دستیار دندانپزشک مریم علی شاهی
تصویر
05632202066 05632202301-430
maryam.alishahi[at]ymail.com
درمانگاه فرهیختگان مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
مسئول اتوماسیون تغذیه مرتضی قاسمی
تصویر
05632202477 05632202477-413
05632202477
اداره تغذیه و سلف سرویس مدیریت دانشجویی
خدمات مهدی قلی نژاد
تصویر
05632202301 - 302
مجتمع آبی میلاد مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
دبیرخانه آسیه محتشمی
تصویر
05632202049-51 05632202049 الی 51-263
سازمان مرکزی
مسئول ورزش خواهران حمیده مرکی
تصویر
05632202167 465
Ph.maraki[at]gmail.com 05632202124
سالن ورزشی فجر مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
امور خوابگاههای خواهران نسرین ملک آبادی
تصویر
05632202122 05632202122-300
05632202122
اداره امور خوابگاهها مدیریت دانشجویی
کمیسیون مواردخاص و شورای انضباطی دانشجویان بتول میرزایی
تصویر
05632202040 05632202049-256
05632202040
سازمان مرکزی
خدمات حسین نصرتخواه
05632254041 -
سالن ورزشی غدیر دانشکده کشاورزی مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
مسئول دفتر علی کاردیده
تصویر
05632202519 05632202049-262
05632202519
سازمان مرکزی
خدمات زینب گلرنگی
تصویر
05632202301 - 302
مجتمع آبی میلاد مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
کارشناس امور دانشجویان رضا گنجی
تصویر
05632254041 - 267
مدیریت دانشجویی دانشکده کشاورزی مدیریت دانشجویی
سرپرست مجتمع آبی میلاد در بخش خواهران فاطمه گنجی
تصویر
05632202526 05632202301 - 302
Roshanak.ganji[at]yahoo.com 05632202124
مجتمع آبی میلاد مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه
خدمات فاطمه یاری
تصویر
05632202301 - 302
مجتمع آبی میلاد مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه