کارشناس خدمات دانشجویی - تسویه حساب خوابگاهها سمیه آرمان مقدم
تصویر
05632202125 05632202125
05632202125
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
کارشناس خدمات دانشجویی دانشکده های علوم، علوم ریاضی و آمار و مهندسی مهری ابراهیمی
تصویر
05632202116 05632202116
05632202116
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
کارشناس اتوماسیون تغذیه زهرا انجیری
تصویر
05632202477 05632202477-413
05632202477
اداره تغذیه و سلف سرویس مدیریت دانشجویی
کارشناس امور دانشجویان مریم توکلی اناران
05632254041 - 267
مدیریت دانشجویی دانشکده کشاورزی مدیریت دانشجویی
بایگانی علیرضا حقیقی راد
تصویر
05632202125
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
کارشناس خدمات دانشجویی، صندوق قرض الحسنه شهید مطهری سید حامد حمیدزاده
تصویر
05632202125 05632202125
Hamed.hamidzadeh[at]gmail.com 05632202125
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
واحد پشتیبانی علی حیدری
تصویر
05632200301 - 389
اداره امور خوابگاهها مدیریت دانشجویی
کارشناس مسئول خدمات دانشجویی، صدور دفترجه اقساط و تسویه حساب دانشجویی فاطمه زهرا خراشادی زاده
تصویر
05632202125 05632202125
05632202125
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
کارشناس خدمات دانشجویی دانشکده های علوم ورزشی، هنر، علوم تربیتی و ادبیات، مهندسی برق و کامپیوتر حسن خراشادی زاده
تصویر
05632202116 05632202116
05632202116
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
امور خوابگاههای برادران سجاد سرزهی
تصویر
05632202122 05632202122-300
05632202122
اداره امور خوابگاهها مدیریت دانشجویی
مسئول اتوماسیون تغذیه مرتضی قاسمی
تصویر
05632202477 05632202477-413
05632202477
اداره تغذیه و سلف سرویس مدیریت دانشجویی
امور خوابگاههای خواهران نسرین ملک آبادی
تصویر
05632202122 05632202122-300
05632202122
اداره امور خوابگاهها مدیریت دانشجویی
کارشناس امور دانشجویان رضا گنجی
تصویر
05632254041 - 267
مدیریت دانشجویی دانشکده کشاورزی مدیریت دانشجویی