کارشناس خدمات دانشجویی - تسویه حساب خوابگاهها سمیه آرمان مقدم
تصویر
05632202125 05632202125
05632202125
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
کارشناس خدمات دانشجویی دانشکده های علوم، علوم ریاضی و آمار مهری ابراهیمی
تصویر
05632202116 05632202116
05632202116
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
کارشناس اتوماسیون تغذیه زهرا انجیری
تصویر
05632202477 05632202477-413
05632202477
اداره تغذیه و سلف سرویس مدیریت دانشجویی
کارشناس امور دانشجویان مریم توکلی اناران
05632254041 - 267
مدیریت دانشجویی دانشکده کشاورزی مدیریت دانشجویی
بایگانی علیرضا حقیقی راد
تصویر
05632202125
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
کارشناس خدمات دانشجویی دانشکده مهندسی ، صندوق قرض الحسنه شهید مطهری سید حامد حمیدزاده
تصویر
05632202116 05632202116
Hamed.hamidzadeh[at]gmail.com 05632202116
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
واحد پشتیبانی علی حیدری
تصویر
05632200301 - 389
اداره امور خوابگاهها مدیریت دانشجویی
کارشناس مسئول خدمات دانشجویی، صدور دفترجه اقساط و تسویه حساب دانشجویی فاطمه زهرا خراشادی زاده
تصویر
05632202125 05632202125
05632202125
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
کارشناس خدمات دانشجویی دانشکده های علوم ورزشی، هنر، علوم تربیتی و ادبیات حسن خراشادی زاده
تصویر
05632202116 05632202116
05632202116
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
امور خوابگاههای برادران سجاد سرزهی
تصویر
05632202122 05632202122-300
05632202122
اداره امور خوابگاهها مدیریت دانشجویی
مسئول اتوماسیون تغذیه مرتضی قاسمی
تصویر
05632202477 05632202477-413
05632202477
اداره تغذیه و سلف سرویس مدیریت دانشجویی
کارشناس خدمات دانشجویی، پیگیری بدهکاران و تسویه حساب قطعی فاطمه قنبری
تصویر
05632202125 05632202125
05632202125
اداره رفاه دانشجویان مدیریت دانشجویی
امور خوابگاههای خواهران نسرین ملک آبادی
تصویر
05632202122 05632202122-300
05632202122
اداره امور خوابگاهها مدیریت دانشجویی
کارشناس امور دانشجویان رضا گنجی
تصویر
05632254041 - 267
مدیریت دانشجویی دانشکده کشاورزی مدیریت دانشجویی