کمیسیون موارد خاص


این كمیسیون وضعیت دانشجویانی را كه جریان تحصیل آنان به خاطر علل غیر ارادی با مشكل مواجه گردیده و همچنین دانشجویان اخراجی و یا در حال اخراج و دانشجویانی كه بنا به دلایلی غیبت موجه دارند و مشكل آنان با مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی موجود قابل حل نمی‌باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد. ضمناً كمیسیون بررسی موارد خاص دارای آیین‌نامه اجرایی در ۱۳ ماده و ۱۹ تبصره می‌باشد. دانشجویان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق سامانه شورای بررسی موارد خاص ثبت نمایند.
08 دی
آیین نامه کمیسیون موارد خاص