رئیس اداره تغذیه و سلف سرویس

اداره تغذیه و سلف سرویس

اداره تغذیه از ادارات تابعه امور دانشجویی است كه مسئولیت سازمان‌دهی و اداره غذاخوری‌های دانشجویی را برعهده دارد. این غذاخوری‌ها در سه وعده صبحانه، ناهار و شام به دانشجویان سرویس می‌دهد

وظایف اداره تغذیه و سلف‌سرویس
• تهیه مواد غذایی مورد نیاز به غیر از مواد سهمیه‌ای جهت تأمین غذای روزانه دانشجویان در سلف‌سرویس‌ها.
• تأمین به موقع تجهیزات مورد نیاز طبخ غذا.
• انتخاب پیمان‌كار مناسب برای طبخ غذا.
• تدوین و اجرای برنامه غذایی توسط اداره تغذیه و با نظرخواهی از دانشجویان.
• تهیه آنالیز مواد غذایی مورد نیاز برای هر یک از غذاها
• نظارت دقیق بر مصرف مواد غذایی توسط پیمان‌كاران.
• كنترل كیفیت مواد غذایی خریداری شده.
• نظارت دقیق بر عملكرد پیمان‌كارها.
• رسیدگی مرتب به وضعیت بهداشت محیط سلف‌سرویس‌ها، آشپزخانه‌ها و كارگران سلف‌سرویس‌ها.

ساعات توزیع غذا
صبحانه 7تا 15/8 صبح
ناهار از ساعت 30/11 تا ۱۴
شام از ساعت 30/18تا 30/20


دانشگاه بیرجند دارای چهار غذاخوری به شرح زیر می‌باشد كه در سه وعده (صبحانه، ناهار و شام) به دانشجویان سرویس می‌دهند.

ردیفنام غذاخوریمکان
1سلف سرویس برادرانپردیس شوکت آباد- مقابل بانک تجارت دانشگاه
2سلف سرویس خواهرانپردیس شوکت آباد- مقابل حوزه معاونت دانشجویی
3سلف سرویس دانشکده هنر وعلوم تربیتیپردیس دانشکده هنر
4سلف سرویس دانشکده کشاورزیپردیس دانشکده کشاورزی(امیراباد)